Privaatsustingimused

AS Estiko-Plastar isikuandmete töötlemise privaatsustingimused

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018.

AS Estiko-Plastar (edaspidi Estiko-Plastar) on juriidiline isik registrikoodiga 10001689 ja juriidilise aadressiga Tehase tn 16, 50107 Tartu.

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad Estiko-Plastar klientide, veebilehe külastajate ja digitaalteenuste kasutajate isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Estiko-Plastari poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad privaatsustingimused on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Estiko-Plastar kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb. Privaatsustingimusi kohaldatakse füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida võib kasutada isikute tuvastamiseks ning mida Estiko-Plastar kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, oma õiguste kaitsel kui ka otseturunduslikel eesmärkidel. Isikuandmeid kogutakse peamiselt isikutelt endilt enne ja peale kliendisuhet või muud lepingulist suhet. Samuti saame andmeid muudelt usaldusväärsetelt osapooltelt ning avalikest registritest.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on isik kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Estiko-Plastari uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne.

Estiko-Plastar kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

  • saadetud uudiskirjade avamise statistika,
  • uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Estiko-Plastar ei levita, edasta, muuda ega kasuta mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb kehtivast seadusandlusest.

Isiku õigused

Isikul on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Estiko-Plastar tema kohta on kogunud ja nõuda oma isikuandmete muutmist.

Isik, kes ei soovi olla Estiko-Plastari uudiskirja listis või soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil plastar@estiko.ee või kirjalikult aadressil Tehase 19C, Tartu 50106 või kasutades vastavat linki saadetavas uudiskirjas.

Isikul on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Estiko-Plastarile aadressil plastar@estiko.ee kirjalikus vormis ja isiku poolt allkirjastatult.

Isikul on õigus esitada Estiko-Plastari andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Estiko-Plastari uudiskirja tellimisel ning isikutega tehingute tegemisel Estiko-Plastarile teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs isikuandmetele on ainult Estiko-Plastari vastavatel töötajatel ning selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Estiko-Plastarile teenuseid (nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Volitatud osapooleks on ettevõte, kelle keskkonnas hallatakse Estiko-Plastari uudiskirjade saatmist.

Isikuandmeid võidakse avaldada seaduses võimaldatud määral ka teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele klienditeeninduse haldamise eesmärgil ja muudel klienditeenindusega seotud küsimustes, kuid vajadusel ka riskijuhtimise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine grupisiseselt on piiratud vajaliku hulga inimestega ning tundlikke andmete avalikustamine on keelatud.

Andmeid võidakse avaldada põhjendatud vajadusel ametivõimudele.

Isikuandmete säilitamine

Estiko-Plastar säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Estiko-Plastari õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Estiko-Plastar kasutab oma veebilehel https://plastar.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Estiko-Plastar ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise privaatsustingimuste muutmine

Estiko-Plastarile oma andmeid edastades või Estiko-Plastari veebilehte kasutama asudes on isik tutvunud Estiko-Plastari isikuandmete töötlemise privaatsustingimustega ja nendega nõustunud. Estiko-Plastar jätab endale õiguse käesolevaid privaatsustingimusi muuta. Vastav teade postitatakse Estiko-Plastari kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise privaatsustingimused on alati kättesaadavad Estiko-Plastari veebilehel https://plastar.ee.

Kõikide isikuandmete töötlemise privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Estiko-Plastari poole e-posti aadressil plastar@estiko.ee või aadressil Tehase 19C, Tartu 50106.