Tooteohutus

Estiko-Plastar pakendid vastavad kõigile ELi toidualaste õigusnormide ja direktiivide nõuetele.

Lähtuvalt ettevõtte visioonist ja missioonist ning strateegilistest eesmärkidest oleme kehtestanud kvaliteedi-, ohutus- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted, mille ajakohastamise ja järjepideva parendamise eest vastutavad ettevõtte tippjuhtkonna liikmed, elluviimise eest aga kõik ettevõtte töötajad.

Toormaterjal, mida tootmises kasutame, on geneetiliselt muundamata ja lõpptarbijale ohutu. Tootmises kasutame toiduga kokkupuuteluba omavaid materjale, tänu millele on valmispakendid lubatud kokkupuuteks toiduainetega ning ei kujuta ohtu tarbijale.

Toote ohutuse tagamiseks viiakse regulaarselt läbi migratsiooniteste. Tagame töötajatele ohutu töökeskkonna ning sobivad töövahendid. Oma tegevuses ei ületa AS Estiko-Plastar lubatud saastenorme ja taaskasutame võimalikult palju tootmisjääke, avaldades seega võimalikult vähest mõju looduskeskkonnale.